Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje

Dodane: 06 maja 2020

Ostatnie lata wykazały, że rynek usług finansowych nieustannie się rozrasta, a faktoring staje się jedną z najpopularniejszych usług, z których coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa. Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje? Który z nich wybrać i jak to zrobić? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdziecie poniżej.
 

Spis treści:

 

Co to jest faktoring?

 
Faktoring wierzytelnościowy (bo tak brzmi pełna jego nazwa) jest usługą, która umożliwia sprzedaż faktur w zamian za gotówkę. Z faktoringu korzystają ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jak dotąd pieniędzy z tytułu wystawionych faktur. Najczęściej wynika to z długiego terminu spłaty (wynoszącego np. 60 dni). W sytuacji, w której środki firmy są w ten sposób „zamrożone” (przedsiębiorca oczekuje na spłatę kilku należności jednocześnie), a zachodzi potrzeba ich użycia (konieczność spłaty własnych zobowiązań, nadarzająca się okazja do inwestycji – powodów może być wiele), wstrzymane środki najłatwiej odzyskać decydując się na faktoring.
 
Zainteresowany przedsiębiorca zwraca się w tym celu do firmy faktoringowej lub banku oferującego podobną usługę. Instytucja udzielająca faktoringu nazywana jest faktorem. Faktor wykupuje od faktoranta (osoby lub firmy korzystającej z faktoringu) jego należności i wypłaca gotówkę – zazwyczaj w ciągu kilku godzin lub kilku dni (zależnie od wybranego rodzaju faktoringu oraz indywidualnych ustaleń).
 

Schemat faktoringu

Schemat efaktoringu
 
Tak – na najbardziej podstawowym poziomie – można odpowiedzieć na pytanie: jaka jest definicja faktoringu i jak działa ten rodzaj usługi? Pamiętajmy jednak, że rynek usług finansowych musi być przygotowany na przeróżne sytuacje, stąd sam faktoring posiada wiele odmian, spośród których kluczowy jest wybór najbardziej odpowiedniej w danym czasie dla danego przedsiębiorstwa.
 

Jakie są rodzaje faktoringu?

 
Najczęściej faktoring dzielimy na dwa rodzaje – faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Te dwie odmiany różnią się od siebie w istotny sposób:

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Faktoring – z regresem czy bez?
 
Oprócz wyżej wymienionych rodzajów, faktoring można także dzielić ze względu na kilka innych kryteriów, w tym instytucję, która udziela finansowania, jawność, terytorium, a także zakres usług. Wszystkie wyżej wymieniony typy faktoringu omówimy nieco bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.
 
Typy faktoringu w Polsce

Podział ze względu na instytucję

 
Kolejnymi odmianami faktoringu są faktoring bankowy i pozabankowy. Jak wynika z ich nazw, chodzi o instytucję, z której usług może skorzystać firma chcąca sfinansować swoje faktury.
 
Największą różnicą pomiędzy bankami a firmami faktoringowymi jest obsługa firm z sektora MŚP (typowym klientem banku w zakresie faktoringu jest raczej duże przedsiębiorstwo, które może pochwalić się bogatszą historią kredytową). Ponadto banki stawiają przed firmami nieco większe wymagania, zanim zdecydują się na udzielenie faktoringu. Takich praktyk nie stosują firmy faktoringowe, które zwykle zadowalają się analizą sytuacji finansowej dłużników.
 
Dalsze różnice tkwią w kosztach usługi (banki z reguły oferują nieco niższe koszty faktoringu) oraz dostępie do usług dodatkowych (tu z kolei wygrywają firmy faktoringowe, które w ramach faktoringu oferują wiele towarzyszących usług, jak wykup pojedynczych faktur, obsługa należności czy możliwość sfinalizowania faktoringu online).

Usługi dodatkowe oraz różnice między faktoringiem w banku a w firmie faktoringowej poznasz dzięki lekturze artykułu: Faktoring bankowy a pozabankowy.
 

Podział ze względu na jawność

Zdecydowanie najpopularniejszą formą faktoringu jest faktoring jawny (otwarty). W tym przypadku faktorant stawia na transparentność – jego kontrahent zostaje poinformowany o przejęciu wierzytelności przez faktora w drodze cesji. W tym przypadku istotny jest stan finansów dłużnika – jeśli uzyska ocenę pozytywną, udzielenie faktoringu stanie się możliwe.

Odwrotnością tej formy jest faktoring cichy (tajny lub ukryty). W tym scenariuszu dłużnik nie dowiaduje się o tym, że jego wierzyciel skorzystał z faktoringu, a zatem należność przelewa na to konto, co zwykle.

Formę pośrednią stanowi faktoring półotwarty, w którym o sprzedaży należności firmie faktoringowej dłużnik dowiaduje się dopiero w momencie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. W praktyce oznacza to, że o ile nie spóźni się z płatnością, w ogóle nie dowie się o zmianie właściciela faktury.

Więcej o jawności faktoringu znajdziesz w artykule: Faktoring jawny a cichy.
 

Podział ze względu na terytorium

W tej specyficznej kategorii wyróżniamy faktoring krajowy oraz międzynarodowy. Z faktoringu krajowego skorzystać mogą jedynie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski.

Z kolei faktoring międzynarodowy skierowany jest do firm, które prowadzą interesy za granicą. Ten rodzaj faktoringu dzieli się na dwa kolejne: importowy i eksportowy.

Z faktoringu importowego skorzystać mogą firmy, które importują towary z zagranicy do Polski, z kolei faktoring eksportowy może pomóc przedsiębiorcom sprzedającym swoje towary za granicę utrzymać wysoką płynność finansową.

Więcej informacji o faktoringu międzynarodowym znajdziesz w artykule Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy.
 

Podział ze względu na zakres usług

Niektóre przedsiębiorstwa korzystają z faktoringu w sposób regularny i stały – dotyczy to na przykład firm, które handlują z zagranicznymi kontrahentami i wystawiają faktury z wyjątkowo długim terminem spłaty. Właśnie dla nich najlepszym rozwiązaniem będzie faktoring globalny (nie mylić z międzynarodowym).

Faktoring globalny to usługa, w której faktorant przekazuje faktorowi wszystkie faktury, które wystawia swoim kontrahentom. Zgłasza je do umowy faktoringowej, a następnie zarządza nimi, wybierając, które chce sfinansować od razu, a które pozostawia “w odwodzie”.

Faktoring pojedynczy to odwrotność globalnego – polega na przekazaniu firmie faktoringowej jednej lub kilku faktur. To rozwiązanie doraźne, przydatne dla tych przedsiębiorstw, które nie mają problemów z płynnością finansową na co dzień, a zamrożone środki potrzebują uwolnić jednorazowo.

Weź faktoring online

 

Inne rodzaje faktoringu

 
Wymienione wyżej formy należą do najbardziej znanych i najpopularniejszych, jednak aby uzyskać pełny obraz, warto zapoznać się także z tymi mniej typowymi formami faktoringu.

Faktoring wymagalnościowy – to specyficzny rodzaj faktoringu, w którym założenia i cel są odmienne od klasycznej formy. W tym przypadku faktorantowi nie chodzi o utrzymanie płynności finansowej czy szybkie pozyskanie środków na inwestycje, a jedynie o przekazanie obsługi wierzytelności firmie faktoringowej. Po podpisaniu umowy o faktoring wymagalnościowy faktor nie wypłaca pieniędzy faktorantowi – zrobi to dopiero po tym, gdy z sukcesem pozyska pieniądze od kontrahenta. Ten typ faktoringu przyda się szczególnie tym przedsiębiorstwom, które nie posiadają własnego działu finansowego lub nie są w stanie ściągnąć należnych im pieniędzy od swojego kontrahenta.

Faktoring odwrotny (faktoring zobowiązaniowy) – to dosłowna odwrotność klasycznej formy faktoringu. Korzystają z niej kupujący, którzy w ten sposób zabezpieczają się przed ewentualnymi problemami ze spłatą swoich należności. W tym przypadku firma korzystająca z faktoringu wydłuża sobie czas na spłatę zobowiązania – zanim termin zapłaty minie, faktor przelewa pieniądze kontrahentowi, a kupujący od tej pory jest zobowiązany zwrócić środki firmie faktoringowej. Czasami firma może uzyskać różnego rodzaju bonusy w przypadku przedterminowej spłaty należności. To również jest jedna z możliwości wykorzystania faktoringu odwrotnego.

Faktoring dyskontowy – to forma faktoringu, która umożliwia przedsiębiorstwu sprzedającemu usługę natychmiastowe uzyskanie środków. Nie bez powodu inna nazwa tego rodzaju usługi to faktoring przyspieszony. Warto jednak wspomnieć, że błyskawiczny przelew pieniędzy wiąże się czasem z wyższą prowizją faktora, co realnie obniży wysokość otrzymanej kwoty.

Faktoring zaliczkowy – w tym scenariuszu faktorant po zawarciu umowy z faktorem otrzymuje jedynie zaliczkę, stanowiącą określony w umowie procent kwoty znajdującej się na dokumencie sprzedaży. Pozostała część należności wypłacana jest dopiero wówczas, gdy dłużnik ureguluje płatność na konto faktora.
 

Wady i zalety faktoringu

 
Warto także wspomnieć o istotnych wadach i zaletach faktoringu. Co sprawia, że warto przemyśleć skorzystanie akurat z tej usługi finansowej? Jakie niesie ze sobą zagrożenia?
 

Wady faktoringu

Do potencjalnych problemów wynikających z korzystania z faktoringu należy przypisać:

 

Zalety faktoringu

Warto jednak pamiętać, że usługa faktoringu niesie ze sobą także wymierne korzyści:

 

Jakie firmy mogą skorzystać z faktoringu?

 
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – praktycznie wszystkie. Oferta faktoringowa banków skierowana jest zazwyczaj do dużych firm. Instytucje pozabankowe z kolei kierują swoją ofertą głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby móc skorzystać z faktoringu, firma musi się rozliczać ze swoimi kontrahentami bezgotówkowo i wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności. Jest to w zasadzie jedyny konieczny do spełnienia warunek.
 
Większość instytucji finansuje faktury niezależnie do tego, w jakiej branży działa firma. Ze względu na odległe terminy płatności faktoring jest szczególnie popularny w branży transportowej, budowlanej, produkcyjnej i HoReCa. Doskonale sprawdza się jednak także w usługach i handlu.
 
Jak widać z faktoringu może skorzystać niemal każda firma. W szczególności jednak powinny się nim zainteresować wszystkie te przedsiębiorstwa, które:

 

Ile kosztuje faktoring?

 
Wiemy już, na czym polega faktoring, jakie są jego rodzaje, znamy korzyści i wady, oraz wiemy jakie firmy powinny z niego skorzystać. Czas na poznanie kosztów. Na cenę, jaką przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za usługę faktoringu, wpływa kilka czynników. Najważniejszym z nich jest wybrany rodzaj usługi. Przykładowo – koszty faktoringu niejawnego, będą dużo wyższe niż w przypadku faktoringu jawnego, ze względu na ryzyko, które bierze na siebie faktor. Inaczej wyglądają też koszty w przypadku faktoringu globalnego niż pojedynczego. Koszty w PragmaGO® naliczane mogą być indywidualnie – wyceniane w odniesieniu do poszczególnej faktury (w przypadku faktoringu pojedynczego) lub ryczałtowo (przy stałej umowie, opartej o jedną stałą miesięczną fakturę uzależnioną od poziomu limitu).
 
Zazwyczaj koszt faktoringu składa się z dwóch elementów – prowizji, która stanowi wynagrodzenie faktora oraz odsetek od udzielonej zaliczki na poczet przyszłej zapłaty za fakturę przez odbiorcę. Prowizja waha się zazwyczaj pomiędzy 0,2% a 3% w skali miesiąca. Odsetki z kolei w dużej mierze oparte są na dziennej stawce WIBOR i pobierane są za cały okres korzystania z zaliczki.
 
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach faktoringu? Przeczytaj Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja
 
Warto pamiętać o tym, że koszty usługi najprawdopodobniej będą się różnić w zależności od firmy udzielającej finansowania!
 

Umowa faktoringowa

 
Przed podpisaniem umowy faktoringowej, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, co powinno się w takim dokumencie znaleźć. Umowa faktoringowa to umowa nieznana (mieszana), nie znajdziemy więc jednego wzoru. Mimo to są elementy, które w takiej umowie koniecznie muszą się znaleźć.
 
Wśród nich należy wymienić:

 
Aby umowa była prawnie wiążąca, na dokumencie muszą się znaleźć podpisy obu stron.
 

Faktoring a inne źródła finansowania przedsiębiorstw

 
Dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw jest wiele. Wśród tych zewnętrznych, nadal największą popularnością cieszą się pożyczki i kredyty. Mimo to faktoring zyskuje na popularności. Warto znać najważniejsze różnice między kredytem, leasingiem i faktoringiem.
 

Faktoring a kredyt

Podstawowe różnice między faktoringiem a kredytem:

 
Dowiedz się więcej o różnicach między faktoringiem a kredytem!
 

Faktoring a leasing

Odpowiedź na pytanie, co będzie lepsze – faktoring czy leasing – powinna być uzależniona od tego, na co firma chce przeznaczyć uzyskane środki. Na faktoring warto się zdecydować w momencie, kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje środków na spłatę bieżących zobowiązań lub w sytuacji, kiedy termin oczekiwania na zapłatę należności jest odległy. Leasing z kolei warto wybrać, gdy firma potrzebuje gotówki na zakup środków trwałych.
 
Dowiedz się więcej o różnicach między faktoringiem a leasingiem!
 
Mając na uwadze to wszystko, pozostaje nam życzyć dokonania odpowiedniego wyboru i podejmowania jak najlepszych decyzji biznesowych w przyszłości. Decydując się na faktoring koniecznie sprawdź faktoring online od PragmaGO® oraz mikrofaktoring przygotowany z myślą o mniejszych firmach.
 
 
Czytaj także:
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Split payment a faktoring

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

pozabankowe kredyty i pożyczki dla firm

Pozabankowe pożyczki i kredyty dla firm

Nie chcesz lub nie możesz wziąć kredytu/pożyczki na firmę? Poznaj finansowanie zakupów - alternatywę od PragmaGO® i przekonaj się, jakie ma przewagi nad standardowymi formami finansowania.

Czytaj więcej
Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej – czym jest i jak go uzyskać?

Dowiedz się, czym jest certyfikat rezydencji podatkowej i jakie dane powinien zawierać. Czy każda firma musi taki certyfikat posiadać? Wszystko na temat certyfikatu rezydencji podatkowej.

Czytaj więcej
BIK a BIG istotne różnice

BIK a BIG – czym się różnią?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej i BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej - dowiedz się czy instytucje te są do siebie podobne, jakie dane można w nich sprawdzić i komu te informacje mogą się przydać.

Czytaj więcej

Widzimy, że chciałbyś sfinansować swoje zakupy firmowe!

Dowiedz się więcej o naszej wyjątkowej ofercie odroczonej płatności!

Widzimy, że zainteresował Cię faktoring powtarzalny!

Dowiedz się więcej o naszej wyjątkowej ofercie faktoringu online!

Widzimy, że chciałbyś zamienić fakturę na gotówkę!

Dowiedz się więcej o naszej wyjątkowej ofercie finansowania faktur!