Faktoring – co to jest i jakie są jego rodzaje?

Faktoring
Dodane: 05 października 2022

Ostatnie lata wykazały, że rynek usług finansowych nieustannie się rozrasta, a faktoring staje się jedną z najpopularniejszych usług, z których coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa. Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje? Który z nich wybrać i jak to zrobić? Na wszystkie te pytania odpowiedzi zajdziecie poniżej.

 

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Co to jest faktoring?

Faktoring wierzytelnościowy (bo tak brzmi pełna jego nazwa) jest usługą, która umożliwia sprzedaż faktur w zamian za gotówkę. Z faktoringu korzystają ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jak dotąd pieniędzy z tytułu wystawionych faktur. Najczęściej wynika to z długiego terminu spłaty (wynoszącego np. 60 dni czy 90 dni). W sytuacji, w której środki firmy są w ten sposób „zamrożone” (przedsiębiorca oczekuje na spłatę kilku należności jednocześnie), a zachodzi potrzeba ich użycia (konieczność spłaty własnych zobowiązań, nadarzająca się okazja do inwestycji – powodów może być wiele), wstrzymane środki najłatwiej odzyskać decydując się na faktoring.

Zainteresowany przedsiębiorca zwraca się w tym celu do firmy faktoringowej lub banku oferującego podobną usługę. Instytucja udzielająca faktoringu nazywana jest faktorem. Faktor wykupuje od faktoranta (przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu) jego należności i wypłaca gotówkę – zazwyczaj w ciągu kilku godzin lub kilku dni (zależnie od wybranego rodzaju faktoringu oraz indywidualnych ustaleń).

Schemat faktoringu

Schemat faktoringu

Tak – na najbardziej podstawowym poziomie – można odpowiedzieć na pytanie: jaka jest definicja faktoringu i jak działa ten rodzaj usługi? Pamiętajmy jednak, że rynek usług finansowych musi być przygotowany na przeróżne sytuacje, stąd sam faktoring posiada wiele odmian, spośród których kluczowy jest wybór najbardziej odpowiedniej w danym czasie dla danego przedsiębiorstwa.

 

Jakie są rodzaje faktoringu?

Najczęściej faktoring dzielimy na dwa rodzaje – faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Te dwie odmiany różnią się od siebie w istotny sposób:

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Faktoring – z regresem czy bez?

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów, faktoring można także dzielić ze względu na kilka innych kryteriów, w tym instytucję, która udziela finansowania, jawność, terytorium, a także zakres usług. Wszystkie wyżej wymieniony typy faktoringu omówimy nieco bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.

Rodzaje faktoringu w Polsce

Podział ze względu na instytucję

Kolejnymi odmianami faktoringu są faktoring bankowy i pozabankowy. Jak wynika z ich nazw, chodzi o instytucję, z której usług może skorzystać firma chcąca sfinansować swoje faktury.

Największą różnicą pomiędzy bankami a firmami faktoringowymi jest obsługa firm z sektora MŚP (typowym klientem banku w zakresie faktoringu jest raczej duże przedsiębiorstwo, które może pochwalić się bogatszą historią kredytową). Ponadto banki stawiają przed firmami nieco większe wymagania, zanim zdecydują się na udzielenie faktoringu. Takich praktyk nie stosują firmy faktoringowe, które zwykle zadowalają się analizą sytuacji finansowej dłużników.

Dalsze różnice tkwią w kosztach usługi (banki z reguły oferują nieco niższe koszty faktoringu) oraz dostępie do usług dodatkowych (tu z kolei wygrywają firmy faktoringowe, które w ramach faktoringu oferują wiele towarzyszących usług, jak wykup pojedynczych faktur, obsługa należności czy możliwość sfinalizowania faktoringu online).

Usługi dodatkowe oraz różnice między faktoringiem w banku a w firmie faktoringowej poznasz dzięki lekturze artykułu: Faktoring bankowy a pozabankowy.

Podział ze względu na jawność

Zdecydowanie najpopularniejszą formą faktoringu jest faktoring jawny (otwarty). W tym przypadku faktorant stawia na transparentność – jego kontrahent zostaje poinformowany o przejęciu wierzytelności przez faktora w drodze cesji. W tym przypadku istotny jest stan finansów dłużnika – jeśli uzyska ocenę pozytywną, udzielenie faktoringu stanie się możliwe.

Odwrotnością tej formy jest faktoring cichy (tajny lub ukryty). W tym scenariuszu dłużnik nie dowiaduje się o tym, że jego wierzyciel skorzystał z faktoringu, a zatem należność przelewa na to konto, co zwykle.

Formę pośrednią stanowi faktoring półotwarty, w którym o sprzedaży należności firmie faktoringowej dłużnik dowiaduje się dopiero w momencie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. W praktyce oznacza to, że o ile nie spóźni się z płatnością, w ogóle nie dowie się o zmianie właściciela faktury.

Więcej o jawności faktoringu znajdziesz w artykule: Faktoring jawny a cichy.

Podział ze względu na terytorium

W tej specyficznej kategorii wyróżniamy faktoring krajowy oraz międzynarodowy. Z faktoringu krajowego skorzystać mogą jedynie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski.

Z kolei faktoring międzynarodowy skierowany jest do firm, które prowadzą interesy za granicą. Ten rodzaj faktoringu dzieli się na dwa kolejne: importowy i eksportowy.

Z faktoringu importowego skorzystać mogą firmy, które importują towary z zagranicy do Polski, z kolei faktoring eksportowy może pomóc przedsiębiorcom sprzedającym swoje towary za granicę utrzymać wysoką płynność finansową.

Więcej informacji o faktoringu międzynarodowym znajdziesz w artykule Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy.

Podział ze względu na zakres usług

Niektóre przedsiębiorstwa korzystają z faktoringu w sposób regularny i stały – dotyczy to na przykład firm, które handlują z zagranicznymi kontrahentami i wystawiają faktury z wyjątkowo długim terminem spłaty. Właśnie dla nich najlepszym rozwiązaniem będzie faktoring globalny (nie mylić z międzynarodowym).

Faktoring globalny to usługa, w której faktorant przekazuje faktorowi wszystkie faktury, które wystawia swoim kontrahentom. Zgłasza je do umowy faktoringowej a następnie zarządza nimi, wybierając, które chce sfinansować od razu, a które pozostawia “w odwodzie”.

Faktoring pojedynczy to odwrotność globalnego – polega na przekazaniu firmie faktoringowej jednej lub kilku faktur. To rozwiązanie doraźne, przydatne dla tych przedsiębiorstw, które nie mają problemów z płynnością finansową na co dzień, a zamrożone środki potrzebują uwolnić jednorazowo.

Weź faktoring w PragmaGO

 

Inne rodzaje faktoringu dostępne na polskim rynku

Wymienione wyżej formy należą do najbardziej znanych i najpopularniejszych, jednak aby uzyskać pełny obraz, warto zapoznać się także z tymi mniej typowymi formami faktoringu.

Faktoring wymagalnościowy – to specyficzny rodzaj faktoringu, w którym założenia i cel są odmienne od klasycznej formy. W tym przypadku faktorantowi nie chodzi o utrzymanie płynności finansowej czy szybkie pozyskanie środków na inwestycje, a jedynie o przekazanie obsługi wierzytelności firmie faktoringowej. Po podpisaniu umowy o faktoring wymagalnościowy faktor nie wypłaca pieniędzy faktorantowi – zrobi to dopiero po tym, gdy z sukcesem pozyska pieniądze od kontrahenta. Ten typ faktoringu przyda się szczególnie tym przedsiębiorstwom, które nie posiadają własnego działu finansowego lub nie są w stanie ściągnąć należnych im pieniędzy od swojego kontrahenta.

Faktoring odwrotny (faktoring zobowiązaniowy) – to dosłowna odwrotność klasycznej formy faktoringu. Korzystają z niej kupujący, którzy w ten sposób zabezpieczają się przed ewentualnymi problemami ze spłatą swoich należności. W tym przypadku firma korzystająca z faktoringu wydłuża sobie czas na spłatę zobowiązania – zanim termin zapłaty minie, faktor przelewa pieniądze kontrahentowi, a kupujący od tej pory jest zobowiązany zwrócić środki firmie faktoringowej. Czasami firma może uzyskać różnego rodzaju bonusy w przypadku przedterminowej spłaty należności. To również jest jedna z możliwości wykorzystania faktoringu odwrotnego.

Faktoring dyskontowy – to forma faktoringu, która umożliwia przedsiębiorstwu sprzedającemu usługę natychmiastowe uzyskanie środków. Nie bez powodu inna nazwa tego rodzaju usługi to faktoring przyspieszony. Warto jednak wspomnieć, że błyskawiczny przelew pieniędzy wiąże się czasem z wyższą prowizją faktora, co realnie obniży wysokość otrzymanej kwoty.

Faktoring zaliczkowy – w tym scenariuszu faktorant po zawarciu umowy z faktorem otrzymuje jedynie zaliczkę, stanowiącą określony w umowie procent kwoty znajdującej się na dokumencie sprzedaży. Pozostała część należności wypłacana jest dopiero wówczas, gdy dłużnik ureguluje płatność na konto faktora.

 

Wady i zalety faktoringu

Warto także wspomnieć o istotnych wadach i zaletach faktoringu. Co sprawia, że warto przemyśleć skorzystanie akurat z tej usługi finansowej? Jakie niesie ze sobą zagrożenia?

Wady faktoringu

Do potencjalnych problemów wynikających z korzystania z faktoringu należy przypisać:

Zalety faktoringu

Warto jednak pamiętać, że usługa faktoringu niesie ze sobą także wymierne korzyści:

 

Jakie firmy mogą skorzystać z faktoringu?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – praktycznie wszystkie. Oferta faktoringowa banków skierowana jest zazwyczaj do dużych firm. Instytucje pozabankowe z kolei kierują swoją ofertą głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby móc skorzystać z faktoringu, firma musi się rozliczać ze swoimi kontrahentami bezgotówkowo i wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności. Jest to w zasadzie jedyny konieczny do spełnienia warunek.

Większość instytucji finansuje faktury niezależnie do tego, w jakiej branży działa firma. Ze względu na odległe terminy płatności faktoring jest szczególnie popularny w branży transportowej, budowlanej, produkcyjnej i HoReCa. Doskonale sprawdza się jednak także w usługach i handlu.

Jak widać z faktoringu może skorzystać niemal każda firma. W szczególności jednak powinny się nim zainteresować wszystkie te przedsiębiorstwa, które:

Sprawdź!
Faktoring dla firm budowlanych
Faktoring dla firm transportowych

Ile kosztuje usługa faktoringu?

Wiemy już, na czym polega faktoring, jakie są jego rodzaje, znamy korzyści i wady, oraz wiemy jakie firmy powinny z niego skorzystać. Czas na poznanie kosztów. Na cenę, jaką przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za usługę faktoringu, wpływa kilka czynników. Najważniejszym z nich jest wybrany rodzaj usługi. Przykładowo – koszty faktoringu niejawnego, będą dużo wyższe niż w przypadku faktoringu jawnego, ze względu na ryzyko, które bierze na siebie faktor. Inaczej wyglądają też koszty w przypadku faktoringu globalnego niż pojedynczego. Koszty w PragmaGO naliczane mogą być indywidualnie – wyceniane w odniesieniu do poszczególnej faktury (w przypadku faktoringu pojedynczego) lub ryczałtowo (przy stałej umowie, w której koszt to jedna stała miesięczna opłata uzależniona od poziomu limitu).

Zazwyczaj koszt faktoringu składa się z dwóch elementów – prowizji, która stanowi wynagrodzenie faktora oraz odsetek od udzielonej zaliczki na poczet przyszłej zapłaty za fakturę przez odbiorcę. Prowizja waha się zazwyczaj pomiędzy 0,2% a 3% w skali miesiąca. Odsetki z kolei w dużej mierze oparte są na dziennej stawce WIBOR i pobierane są za cały okres korzystania z zaliczki.

Chcesz wiedzieć więcej o kosztach faktoringu? Przeczytaj Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Warto pamiętać o tym, że koszty usługi najprawdopodobniej będą się różnić w zależności od firmy udzielającej finansowania!

Sprawdź także!
Funkcje faktoringu
Biała lista podatników VAT a faktoring
Forfaiting – co to jest i czym się różni od faktoringu?

Co powinna zawierać umowa faktoringowa

Przed podpisaniem umowy faktoringowej, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, co powinno się w takim dokumencie znaleźć. Umowa faktoringowa to umowa nieznana (mieszana), nie znajdziemy więc jednego wzoru. Mimo to są elementy, które w takiej umowie koniecznie muszą się znaleźć.

Wśród nich należy wymienić:

Aby umowa była prawnie wiążąca, na dokumencie muszą się znaleźć podpisy obu stron.

Dowiedz się więcej – Umowa faktoringowa – jak powinna wyglądać

Jak rozpocząć współpracę z firmą faktoringową?

W zależności od tego, jakiego faktora wybrałeś, proces ten może się nieco różnić. Jeżeli zdecydowałeś się na naszą ofertę, rozpoczęcie współpracy z nami jest niezwykle proste. Wystarczy, że wybierzesz rodzaj finansowania, które Cię interesuje – stałe (faktoring online) lub od czasu do czasu (finansowanie faktur), a następnie wypełnisz odpowiadający danej usłudze wniosek.

Stałe finansowanie w PragmaGO

W przypadku finansowania stałego poprosimy Cię o podanie kilku danych dotyczących Twojej firmy oraz wskazanie Twoich stałych kontrahentów, a także podanie limitu, o jaki chcesz się ubiegać. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, poprosimy Cię dodatkowo o podanie Twoich danych i zgodę na weryfikację danych w BIK. Nie musisz się martwić, zgoda ta, nie wpływa w żaden sposób na Twoją historię w BIK. Ostatni etap to weryfikacja tożsamości, którą można przeprowadzić na dwa sposoby – poprzez zalogowanie się na konto w Kontomatik lub jednorazowy przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł.

Do 24 godzin od wysłania wniosku wrócimy do Ciebie z decyzją i warunkami umowy. Wtedy też otrzymasz od nas dostęp do Strefy Klienta. Po podpisaniu umowy i potwierdzeniu cesji przez odbiorców możesz wygodnie zgłaszać faktury do finansowania i cieszyć się gotówką dostępną na koncie w ciągu chwili.

Maksymalny czas oczekiwania na gotówkę to jedynie 2 godziny!

Pamiętaj, że limit, który zostanie Ci przyznany na początku, w razie potrzeby może być zmniejszony lub zwiększony z biegiem umowy. Wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim opiekunem i zgłosisz mu swoje zapotrzebowanie.

Zakończyłeś współpracę z jednym ze wskazanych we wniosku odbiorców? A może chcesz dodać kolejnego? To żaden problem! Stawiamy na elastyczność, dlatego możesz swobodnie dodawać i usuwać odbiorców na każdym etapie trwania umowy.

Przejdź do wypełniania wniosku o faktoring online!

Finansowanie od czasu do czasu w PragmaGO

Nieco inaczej wygląda proces w przypadku finansowania faktur, które można określić także, jako finansowanie od czasu do czasu lub pojedyncze. Ten rodzaj faktoringu sprawdzi się także, w sytuacji, gdy rozważasz faktoring stały, ale nie jesteś do końca przekonany i chcesz przetestować, czy finansowanie faktur jest dla Ciebie.

Tutaj już na samym początku poprosimy Cię o załączenie faktury, którą chcesz nam sprzedać. Będziemy także potrzebowali podstawowych informacji na temat Twojej firmy i Twojego klienta. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, podobnie jak w przypadku faktoringu stałego, poprosimy Cię o podanie danych właściciela. Ostatni etap to również potwierdzenie Twojej tożsamości.

Decyzję o finansowaniu otrzymasz od nas maksymalnie w ciągu dwóch godzin, a środki za fakturę trafią na Twoje konto pierwszą sesją bankową, zaraz po potwierdzeniu zasadności faktury przez odbiorcę.

Nie musisz dłużej martwić się o płynność finansową. Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujesz, środki z wystawianych faktur możesz otrzymać nawet tego samego dnia, a Twoi klienci wciąż mogą cieszyć się odroczonymi terminami płatności. Jedyne, co zmienia się w ich przypadku, to numer konta, na który przelewają środki. Długie terminy płatności nie będą już więcej problemem Twojej firmy.

Przejdź do wniosku do finansowanie faktur!

 

Dlaczego warto wybrać faktoring od PragmaGO?

 

Faktoring w Polsce

Faktoring to wciąż stosunkowo młoda usługa na polskim rynku. Pierwsza firma faktoringowa rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Największym wyzwaniem na początku była oczywiście edukacja. Pomocne w szerzeniu wiedzy na temat faktoringu miało być stworzenie Konfederacji Instytucji Faktoringowych, którą w późniejszych latach zastąpił Polski Związek Faktorów.

Działania te okazały się skuteczne. Dlaczego? Ponieważ od lat faktoring zyskuje coraz większą popularność. W 2015 roku z faktoringu skorzystało ok. 12,5 tys. firm. Dla porównania w 2020 roku było to już ponad 21 tys. podmiotów.

Warto w tym miejscu podkreślić, że PragmaGO obsługuje już 15% klientów faktoringowych w Polsce. Patrząc na dynamikę wzrostu, można założyć, że faktoring w Polsce dopiero nabiera rozpędu i biegiem kolejnych lat będzie cieszył się jeszcze większą popularnością.

Więcej o faktoringu w Polsce dowiesz się tutaj.

Faktoring a inne źródła finansowania przedsiębiorstw

Dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw jest wiele. Wśród tych zewnętrznych, nadal największą popularnością cieszą się pożyczki i kredyty. Mimo to faktoring zyskuje na popularności. Warto znać najważniejsze różnice między kredytem, leasingiem i faktoringiem.

Faktoring a kredyt

Podstawowe różnice między faktoringiem a kredytem:

Dowiedz się więcej o różnicach między faktoringiem a kredytem!

Weź faktoring w PragmaGO

Faktoring a leasing

Odpowiedź na pytanie, co będzie lepsze – faktoring czy leasing – powinna być uzależniona od tego, na co firma chce przeznaczyć uzyskane środki. Na faktoring warto się zdecydować w momencie, kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje środków na spłatę bieżących zobowiązań lub w sytuacji, kiedy termin oczekiwania na zapłatę należności jest odległy. Leasing z kolei warto wybrać, gdy firma potrzebuje gotówki na zakup środków trwałych.

Dowiedz się więcej o różnicach między faktoringiem a leasingiem!

Faktoring a cesja wierzytelności

Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym w ogóle jest cesja wierzytelności. To nic innego jak przeniesienie prawa do wierzytelności na rzecz osoby trzeciej zwanej cesjonariuszem. Cedentem z kolei nazywana jest osoba sprzedająca daną wierzytelność. W związku z tym, że faktoring to usługa polegająca na sprzedaży faktur umowa cesji ma tutaj kluczowe znaczenie. Faktorant w momencie sprzedaży faktury przekazuje bowiem do niej wszelkie prawa faktorowi. Sprawa nie jest jednak tak prosta ze względu na występowanie różnych rodzajów faktoringu.

Więcej o cesji wierzytelności i faktoringu oraz ich zależnościach dowiesz się tutaj.

 

Jak księgować faktoring?

Księgowanie faktoringu może wydawać się skomplikowane. Wszystko przede wszystkim przez to, że różni się ten proces w zależności od wybranego rodzaju faktoringu.

W związku z tym, że faktoring pełny można dosłownie traktować, jak sprzedaż wierzytelności, kwotę należną w tym przypadku należy zaliczyć do przychodów finansowych. Koszty finansowania można z kolei „wrzucić w koszty” prowadzenia działalności.

W przypadku faktoringu niepełnego za ewentualną niewypłacalność odbiorcy odpowiada faktorant. W księgach rachunkowych ten rodzaj usługi należy zaksięgować analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku pożyczki czy kredytu.

To tylko bardzo skrócony opis tego, jak wygląda proces księgowania faktoringu. Więcej możesz dowiedzieć się tutaj.

 

Faktoringowe fakty i mity

W tej części obalimy mity, z którymi można się często spotkać i potwierdzimy fakty.

Mit numer 1 – Najczęstszym mitem na temat faktoringu jest stwierdzenie, że usługa ta jest droga i często cenowo wypada gorzej na tle kredytu. Nic bardziej mylnego! Ceny obu usług są porównywalne. Co więcej, biorąc pod uwagę, że faktoringowi często towarzyszą usługi dodatkowe, jak np. ubezpieczenie gratis, niejednokrotnie jest on bardziej opłacalny niż kredyt bankowy./

Mit numer 2 – Faktoring to to samo, co windykacja należności. Owszem, w wielu przypadkach faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, jednak faktoring, to nie jest usługa polegająca na windykacji przeterminowanych należności.

Mit numer 3 – Z faktoringu mogą skorzystać wyłącznie duże firmy z historią. Z faktoringu może skorzystać każdy. Faktoring pozabankowy skierowany jest PRZEDE WSZYSTKIM do właścicieli MSP. Warto pamiętać, że w przypadku faktoringu weryfikacji podlega kontrahent, a nie sam faktorant, dlatego nawet nowe przedsiębiorstwo ma szanse uzyskać finansowanie, o ile współpracuje z wiarygodnymi partnerami biznesowymi.

Mając na uwadze to wszystko, pozostaje nam życzyć dokonania odpowiedniego wyboru i podejmowania jak najlepszych decyzji biznesowych w przyszłości. Decydując się na faktoring koniecznie sprawdź faktoring online od PragmaGO oraz mikrofaktoring przygotowany z myślą o mniejszych firmach.

 

Często zadawane pytania:

Co to jest faktoring?
Faktoring to sprzedaż wierzytelności w zamian za gotówkę.
Jak wygląda proces faktoringu?
Przedsiębiorca (faktorant) dostarcza/sprzedaje produkt lub usługę swojemu odbiorcy oraz wystawia mu fakturę. Przedsiębiorca przesyła kopię dokumentu do faktora, który następnie przelewa gotówkę na konto faktorant. Odbiorca spłaca wierzytelność bezpośrednio na konto faktora.
Ile kosztuje faktoring?
Koszt faktoringu uzależniony jest od kilku zmiennych, najważniejsza z nich to rodzaj wybranego faktoringu. Sprawdź koszty w PragmaGO.

 

 

Czytaj także:
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Split payment a faktoring
Faktoring dla przemysłu

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi dzięki odroczonemu terminowi płatności

Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?

Faktura z odroczonym terminem płatności to duży problem dla wielu firm. Dowiedz się, w jaki sposób zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi.

Czytaj więcej
Rynek faktoringu w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring to usługa, która zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Zobacz analizę danych GUS z lat 2015-2021 i poznaj aktualną sytuację faktoringu na polskim rynku.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej