Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój 

Odpowiedzialność za nasze otoczenie, czyli działania ESG


Strategiczny nadzór nad obszarem ESG


Jacek Obrocki - Wiceprezes Zarządu

Jacek Obrocki


Wiceprezes Zarządu

Za działania ESG odpowiedzialny jest Wiceprezes Zarządu Jacek Obrocki. Jego rolą jest nadzorowanie i koordynowanie działań Spółki w zakresie kwestii ESG i zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Kluczowe obszary naszej działalności w zakresie ESG


Przedstawiamy obszary ESG, które są najbardziej ryzykowne dla naszego otoczenia ze względu na rodzaj prowadzonej przez nas działalności. W związku z tym w ich obrębie prowadzimy najbardziej zaawansowane działania.

Polityka zrównoważonego rozwoju
plik w formacie .pdf
Filary współpracy
plik w formacie .pdf
Kodeks etyczny
plik w formacie .pdf

Obszar: ŚRODOWISKO (E)


Nasza działalność operacyjna ma wpływ na środowisko i klimat. Chcemy ograniczać działania, które mogą wpływać na nie negatywnie.

Ograniczamy zużycie CO2

Większość naszej floty samochodowej to modele hybrydowe, dzięki czemu zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne (w szczególności emisję CO2). Szacuje się, że średnia emisja CO2 napędów hybrydowych jest o 30% mniejsza niż silników benzynowych.

Paperless – ograniczamy do minimum zużycie papieru

Dążymy do tego, aby większość naszych produktów nie wymagała podpisywania papierowych umów, udostępniamy możliwość akceptacji warunków współpracy oraz podpisania umowy online. Korzystamy z platformy Autenti oferującej rozwiązania umożliwiające podpisywanie dokumentów w sieci, z zachowaniem bezpieczeństwa transakcji oraz w zgodzie z przepisami prawa. Ograniczenie zużycia papieru to także zmniejszenie emisji CO2.

Operacje rozliczeniowe i księgowe odbywają się automatycznie. Mamy zaawansowanej klasy system CRM, z opcją panelu klienta oraz modułem raportowym. Digitalizacja procesów oraz czynności operacyjnych, przejście na dokumentację cyfrową oraz zwiększenie sprzedaży przez kanał online ograniczyło ilość emisji spalin i obniżyło zużycie papieru o ponad 50% w przeciągu 3 lat (2019-2022). 

Ograniczamy ilość przebytych tras i kilometrów przez naszych pracowników

Część naszych usług wymaga podpisywania dokumentacji w tradycyjnej, papierowej formie. W tym celu korzystamy z usług firmy kurierskiej, która upoważniona jest do pośredniczenia w podpisywaniu dokumentów. Trasy kurierów są zoptymalizowane – przebywają krótsze odcinki tras, emitując mniejszą ilość spalin do środowiska.

Minimalizujemy zużycie wody

W oparciu o analizę zużycia energii i wody, na bieżąco podejmujemy działania, które służą ich ograniczaniu:

 • stosujemy energooszczędne oświetlenie, wpływające na zmniejszenie zużycia energii,
 • systematycznie dokonujemy modernizacji instalacji technicznych w naszej siedzibie.

Ograniczamy zużycie plastiku

Podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie ilości generowanego plastiku:

 • wymieniliśmy butlowe dystrybutory wody w naszej siedzibie na dystrybutory filtrujące, podłączone do sieci wodociągowej.
  To rozwiązanie zaspokaja 85% zapotrzebowania pracowników na wodę.
 • ograniczyliśmy ilość zamawianej wody butelkowanej, w 2022 zużyliśmy 6200 plastikowych butelek mniej niż w roku poprzednim.

Wspieramy przedsięwzięcia green positive

Jesteśmy zainteresowani finansowaniem projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, wspierających rozwój nowoczesnej infrastruktury, a także projektów wspierających elektromobilność. Nasze zaangażowanie w finansowanie najbardziej zagrażających środowisku branż tj. przemysł chemiczny, sektor wydobycia węgla oraz branż bezpośrednio powiązanych z wydobyciem, jest w minimalne.

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO (S)


Obszar społeczeństwa obejmuje zarówno pracowników, jak i lokalną społeczność.

Pracownicy

Dbamy o to, aby praca w PragmaGO odbywała się na zasadach wzajemnego szacunku, odpowiedzialnego działania, pasji i zaangażowania oraz współpracy.  Dążymy do zapewnienia naszym pracownikom najlepszych warunków pracy, a przy tym promujemy poszanowanie zasady work-life balance.

Społeczność lokalna

Angażujemy się w akcje społeczne, jak Poland Business Run. W ten sposób promujemy ruch i zdrowie, a jednocześnie wpieramy cele charytatywne.

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie wspieramy finansowo fundacje, które działają w obszarze pomocy uchodźcom oraz zwierzętom uratowanym z obszaru działań wojennych.

Polityka praw człowieka

Dbamy o przestrzeganie praw człowieka zarówno w odniesieniu do pracowników, partnerów biznesowych, jak i klientów. Ich odzwierciedlenie znajduje się w stosowanych przez nas procedurach wewnętrznych, podejmowanych inicjatywach społecznych, jak i w codziennej kulturze pracy.

Pracownicy PragmaGO mają swobodę w wyrażaniu swoich opinii dotyczących organizacji, warunków pracy i kultury organizacyjnej. Dajemy możliwość anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz informowania o nieprawidłowościach. Dyrektorzy działów odbywają cykliczne spotkania ze swoimi zespołami, dokonując podsumowania prac, napotkanych problemów i sposobów ich rozwiązania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki służące ochronie danych osobowych i danych wrażliwych naszych pracowników oraz klientów. Posiadamy w tym zakresie starannie przygotowane procedury, których przestrzegamy, informacyjne zapisy w umowach z klientami oraz restrykcyjne uregulowania w umowach z brokerami i partnerami, którzy mają dostęp do takich danych.

Obszar: ŁAD KORPORACYJNY (G)


Obowiązujący w PragmaGO S.A. ład korporacyjny wynika z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz zaleceń zawartych w dokumentach: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Struktura organów zarządczych firmy

Zarząd Spółki


Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu

Tomasz Boduszek


Prezes Zarządu

Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji 2001 r.

Od września 2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inkaso sp. z o.o. – a po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną funkcję Prezesa Zarządu pełnił od grudnia 2007 r. do lutego 2021 r. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PragmaGO S.A.

Ponadto Pan Tomasz Boduszek sprawował następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:

 • Pragma Trade S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej od 2010 r. do 2014 r.,
 • Dabex – Grupa Pragma sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu od 2007 r. do 2009 r.,
 • Meridum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2014 r. do 2021 r.,
 • Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu od 2006 r. do lutego 2021 r. 


Tomasz Boduszek sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:

 • PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2011 r.,
 • Pragma Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2018 r.,
 • Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r..
Jacek Obrocki - Wiceprezes Zarządu

Jacek Obrocki


Wiceprezes Zarządu

Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne 1998 r..

Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości PSR, IAS, US GAAP, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego.

Ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM Certified Commercial Investment Member. Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst CFA 2005–2007.


Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – 2011). 


Jacek Obrocki sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:

 • Olson sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2015 r.,
 • PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od 2019r.,
 • Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r..
Danuta Czapeczko

Danuta Czapeczko


Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia magister ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła też studia podyplomowe z Zarządzania Marketingiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Ma ponad 16 lat doświadczenia w obszarze marketingu i zarządzania sprzedażą. Z PragmaGO jest związana od 2005 roku. Zarządza zespołem, który wprowadza na rynek innowacyjne produkty finansowe w kanale współpracy partnerskiej.

Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO jest odpowiedzialna za dalszy rozwój segmentu embedded finance dla biznesu.

Łukasz Ramczewski

Łukasz Ramczewski


Wiceprezes Zarządu

Menedżer z ponad 12-letnim doświadczeniem w obszarze rynków finansowych, faktoringu i finansowania sektora MŚP.

Z wykształcenia magister prawa, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Od 2010 roku związany zawodowo z PragmaGO, gdzie od czterech lat zarządza obszarem sprzedaży. Bierze czynny udział w tworzeniu produktów i rozwiązań finansowych.

Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO jest odpowiedzialny za segment faktoringu oraz zarządzanie sprzedażą.

Tomasz Bogus

Tomasz Bogus


Wiceprezes Zarządu

Manager z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w obszarze bankowości.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Banking Administration Institute w USA. Ukończył prestiżowe szkolenia, w tym Program Managerski organizowany przez Harvard Business School.

Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO jest odpowiedzialny za rozwój międzynarodowy spółki.

Rada Nadzorcza


Dariusz Prończuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Chytła
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Grabowicz
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Kamola
Członek Rady Nadzorczej

Michał Kolmasiak
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Kuberski
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Lach
Członek Rady Nadzorczej

Etyka biznesu


Stworzyliśmy Kodeks etyki, w którym zostały zawarte założenia, jakimi chcemy się kierować w naszej działalności, aby spełniać normy etyczne.

Działamy transparentnie
Świadczymy w pełni transparentne oraz etyczne działania biznesowe, przestrzegając prawa i regulacji. 
Nie akceptujemy mobbingu
Stanowczo nie akceptujemy zachowań takich jak: mobbing, rasizm, czy dyskryminacja. 
Dbamy o relacje
Budujemy przyjazne relacje, by zespołowo realizować zadania i współdziałać z innymi.
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania – podejmujemy je z pozytywnym nastawieniem.

Polityka antykorupcyjna

Kadra Zarządzająca PragmaGO S.A. respektuje i promuje zasadę „Zero tolerancji dla korupcji i łapownictwa” oraz wymaga od wszystkich pracowników i współpracowników unikania sytuacji i zdarzeń mogących posiadać znamiona działań o charakterze korupcyjnym.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Polityka ochrony danych

Jako instytucja finansowa przetwarzamy dane osobowe z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zasady zgodności z prawem i przejrzystości danych, zasady ograniczenia celu przetwarzania danych, zasady minimalizacji danych, zachowania prawidłowości i integralności przetwarzanych danych. Aby zrealizować te cele, stosujemy zarówno regulacje proceduralne, jak i rozwiązania technologiczne. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego zadań należy nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

Edukacja przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju


Prowadzimy „Poradnik przedsiębiorców”, w zakresie którego edukujemy właścicieli firm w obszarach  ekonomii, finansów, prawa, a także w zakresie zrównoważonego rozwoju. Publikujemy artykuły o tematyce ESG.