Zrównoważony rozwój 

Głęboko wierzymy, że każde przedsiębiorstwo – w wielu aspektach – może zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Zrównoważony rozwój i działania z obszaru ESG (dbałości o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny) są dla nas istotnym elementem prowadzenia biznesu.

Zrównoważony rozwój 

Co robimy w zakresie ESG? 


Cele ESG, które sobie wyznaczyliśmy są zgodne z naszą strategią i głównym zadaniem, jakim jest wspieranie przedsiębiorców z sektora MŚP – naszych klientów. Nie zapominamy też o pozostałych grupach interesariuszy, jak pracownicy, partnerzy, społeczeństwo czy obligatariusze. 

W tym roku po raz drugi szczegółowo opisaliśmy nasze działania ESG w rocznym Raporcie zrównoważonego rozwoju 2023. 


Jako instytucja finansowa mamy ograniczony wpływ na środowisko, mimo to staramy się sukcesywnie zmniejszać zużycie zasobów naturalnych.

Podejmujemy świadome kroki w celu optymalizacji poziomu zużycia energii w naszych biurach oraz efektywności paliwowej floty samochodowej. Postawiliśmy sobie za cel zredukowanie użycia papieru, promując procesy cyfrowe tam, gdzie to możliwe, aby ograniczyć wycinanie lasów i produkcję odpadów. 

Jesteśmy świadomi, że nasza marka, produkty i działalność wpływają na różnorodne grupy interesariuszy, w tym klientów, pracowników i lokalne społeczności. 

Podejmujemy szereg działań edukacyjnych dla klientów, odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem kredytowym, dbamy o bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo. Budujemy organizację opartą na dialogu z naszymi pracownikami. Działamy charytatywnie wspierając fundacje. 

Kadra managerska i członkowie kluczowych organów w firmie  (Rady Nadzorczej i Zarządu) stosują procedury i zasady, które mają na celu zapewnienie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z  zaleceniami zawartymi w „Dobrych praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” oraz „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji podlegających nadzorowi”.

Co zrobiliśmy do tej pory i nad czym pracujemy w 2024? 


Odpowiedzialność wobec środowiska

Nasza flota składa się wyłącznie z samochodów hybrydowych 
Poprzez digitalizację naszych usług i  zwiększanie liczby umów podpisywanych elektronicznie ograniczamy zużycie papieru 
Segregujemy odpady i edukujemy pracowników w tym zakresie 
Współpracujemy z fundacją „Las na zawsze” i chronimy bioróżnorodny las 
Bierzemy udział w akcjach sprzątania lasu 
Ograniczamy podróże firmowe, aby minimalizować emisję CO2 

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Poprawiliśmy komunikację – posługujemy się zrozumiałym językiem 
Wdrożyliśmy ulepszoną wersję Strefy Klienta i strony pragmago.pl 
Stworzyliśmy Pragmatyczną Akademię Biznesu – prowadzimy działania edukacyjne z zakresu finansów i biznesu  
Rozwijamy program przeciwdziałania ryzykom cybernetycznym 
Odpowiedzialnie podchodzimy do zarządzania ryzykiem kredytowym i ograniczamy ryzyko nadmiernego zadłużenia, co przekłada się wprost na stabilność działalności naszych klientów  
Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na dialogu, organizujemy m.in. cykliczne spotkania feedback i feedforward 
Dajemy możliwość pracy hybrydowej 
Stworzyliśmy Culture Booka i Intranet, gdzie każdy pracownik może znaleźć informacje o organizacji 
Zorganizowaliśmy Tydzień Zdrowia Psychicznego i webinar z psychologiem 
Bierzemy udział w PlatFormie – wyzwaniu sportowym organizowanym przez naszego partnera – Platinum Financial 
Co roku bierzemy udział w Poland Business Run 
Dajemy dofinansowanie do nauki języka angielskiego, prywatnej opieki medycznej i pakietów sportowych 
Nasi pracownicy mają dostęp do firmowej biblioteczki
Dajemy możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach 
Wspieramy fundacje: Ostoja4Łapy, Amazonki i Las Na Zawsze oraz sąsiadujący z nami dom dziecka 
Dbamy i transparentność informacyjną 
Gwarantujemy regularną wypłatę odsetek 

Odpowiedzialne zarządzanie i ład korporacyjny

Posiadamy Podstawy prawne i regulacyjne 
Zarządzanie obszarem ESG
Strategiczny nadzór nad obszarem ESG objął Wiceprezes Zarządu Jacek Obrocki. Jego rolą jest nadzorowanie realizacji celów ESG i ich uwzględnianie w działaniach operacyjnych, biznesowych i komunikacyjnych, skierowanych do wszystkich grup interesariuszy. Dokumentem, który wyznacza zasady naszych zrównoważonych działań jest Polityka zrównoważonego rozwoju.

Kontakt dla mediów


Alicja Dyrszka - PR & Content Manager

Alicja Dyrszka

PR & Communication Manager