1. Informacje ogólne

PragmaGO SA przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności danych jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia gwarantowały poufność i bezpieczeństwo Państwa danych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PragmaGO SA w Katowicach, adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, KRS: 0000267847, numer telefonu: +48 32 44 20 200, fax +48 32 44 20240, pragmago.plbiuro@pragmago.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresami: IOD, PragmaGO SA ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice i/lub iod@pragmago.pl.

2. Dane osobowe naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o poniżej podane podstawy prawne:

2.1 Przed zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
podjęcie działań na Państwa żądanie, tj. odpowiedź na zadane pytania, w tym o przedstawienie zindywidualizowanych warunków współpracy, dążących do zawarcia umowy W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
W przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla realizacji działań podejmowanych w celu zawarcia umowy z mocodawcą)
czas niezbędny do ustalenia warunków ewentualnej przyszłej współpracy, do czasu zawarcia umowy lub do czasu zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy;
w przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
podjęcie działań na Państwa żądanie, w szczególności niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy faktoringu, oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł (z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania danych) W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
W przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla realizacji działań
czas niezbędny do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, do czasu zawarcia umowy lub do czasu zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy;
w przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym prowadzenie przez nas kontaktu marketingowego jest możliwe na podstawie dodatkowej zgody na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e mail w celu prowadzenia marketingu 6 ust. 1 lit. f) RODO;
art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne
do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych i wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z procesem zawierania umowy, w szczególności w przypadku odmowy zawarcia umowy w związku z negatywnym wynikiem oceny ryzyka finansowania – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego

2.2. W związku z zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
realizacja i wykonanie umowy W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
W przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla realizacji działań podejmowanych w celu realizacji zawartej umowy)
czas trwania umowy;
w przypadku osób reprezentujących po stronie klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
w przypadku osób upoważnionych do kontaktu po stronie klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub utraty umocowania do działania w imieniu klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w kontekście danych osobowych reprezentantów klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta. W szczególności administrator danych jako instytucja obowiązana, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jest uprawniona do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz do sporządzania ich kopii, a także dokonywania analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych klienta art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych w związku z brzemieniem tych ustaw (sprawozdawczość finansowa, podatkowa, GIIF) W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z brzmieniem przepisów ustaw podatkowych i rachunkowych przez czas wymagany przepisami prawa (ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych), tj. przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy
zarządzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ocena ryzyka braku płatności, opóźnień w płatnościach ze strony odbiorców, w tym z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania danych W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem i realizacją umowy) czas trwania umowy
dane osobowe osób udzielających zabezpieczeń umów faktoringowych przetwarzamy w celu zabezpieczenia roszczeń z umów faktoringowych, a więc do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres realizacji umowy a w przypadku aktualizacji roszczenia zabezpieczonego poręczeniem ze strony osoby udzielającej zabezpieczenia – do czasu spełnienia roszczenia
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z realizacją umowy– dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego
sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci analizy ryzyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez czas niezbędny do opracowania anonimowych statystyk i analiz lub w przypadku statystyk i analiz nieanonimizowanych – przez czas przydatności konkretnego zestawienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z realizacją umowy– dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego
sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci analizy ryzyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług, przy czym prowadzenie przez nas kontaktu marketingowego jest możliwe na podstawie dodatkowej zgodyna wykorzystanie numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze

2.3 Po wygaśnięciu umowy, przetwarzamy Państwa dane również w celu:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
sporządzanie i prowadzenie zestawień, analiz, statystyk, raportowanie (wewnętrzne cele administracyjne), tj. dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci analizy ryzyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez czas niezbędny do opracowania anonimowych statystyk i analiz lub w przypadku statystyk i analiz nieanonimizowanych – przez czas przydatności konkretnego zestawienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług, przy czym kontakt droga mailową lub telefoniczną jest możliwy na podstawie zgody 6 ust. 1 lit. f) RODO;                                   art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne
do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych lub wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu pragmago.pl

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez SmartsUpp oraz Thulium, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie pragmago.pl realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych lub wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
tworzenie analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie cookies w przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy PragmaGO®, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń

Dodatkowo, w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) PragmaGO SA informuje, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej w serwisie PragmaGO SA jest Facebook.

Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

PragmaGO SA w ramach współpracy z Facebook częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników serwisu PragmaGO SA, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
tworzenie analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie cookies w przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy PragmaGO®, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

PragmaGO SA informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które PragmaGO SA może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ponieważ w ramach współpracy PragmaGO SA z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i PragmaGO SA w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

4. Jakie dane pozyskujemy w ramach działania serwisu i jak je wykorzystujemy?

Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie pragmago.pl oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), a także poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Mint Software Sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem mintsoftware.pl. Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo za pośrednictwem SmartsUpp lub skorzystają z narzędzia Thulium, lub wykorzystując dane kontaktowe podane w naszym serwisie i niniejszej Polityce Prywatności.

5. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

PragmaGO SA udostępnia Państwa dane osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy PragmaGO®: Pragma Inkaso SA, Pragma Faktor Sp. z o.o.,  a także podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej (Mint Software Sp. z o.o., StrongPC) i prawnej (Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. k., Kancelaria Radców Prawnych Wysocki Zawiejski Sp. p.), jak również firmy udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej (Biuro Informacji Kredytowej SA), podmioty świadczące usługi dostępu do informacji dotyczących Państwa (w zakresie pozyskiwania informacji i historii operacji dla wskazanych rachunków bankowych – Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie oraz Kontomatik Sp. z o.o.), dostarczające narzędzia weryfikacji tożsamości (Blue Media SA) lub podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe  (Euler Hermes SA) albo dostawcy narzędzi umożliwiających śledzenie Państwa aktywności (Asseco Poland SA).

O dokładnej tożsamości odbiorców PragmaGO SA informuje Państwa w konkretnych klauzulach informacyjnych kierowanych do Państwa w związku z usługami, z których Państwo korzystają.

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

6. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem umownym (tj. być niezbędne do zawarcia umowy z PragmaGO SA lub nawiązania i realizacji współpracy), może być wymogiem ustawowym (tj. być niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych, np. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych, podjęcie z Państwem współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione.

W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może uniemożliwiać realizację ww. celów, w szczególności kontakt z Państwem.

7. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres iod@pragmago.pl.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

PragmaGO SA jako Administrator Danych Osobowych podejmuje częściowo zautomatyzowane decyzje, które wywołują skutek dla Państwa jako osób, których dane dotyczą w przypadku oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie.

Ocena zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy – przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa we wniosku o zawarciu umowy oraz dokumentach finansowych i przeprowadzana jest w oparciu o zestaw reguł i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej. Dane zostają również pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. CEIDG, biur informacji gospodarczych, BIK. Brane są pod uwagę m.in.:

Skutkiem dokonania oceny zdolności finansowej w sposób zautomatyzowany jest wydanie decyzji dotyczącej zgody na zawarcie umowy, warunkach umowy, zmiany jej zakresu w oparciu o ocenę kultury płatniczej lub odmowa zawarcia umowy. Nie korzystamy z profilowania, tj. ostateczne decyzje podejmowane są przez naszych pracowników.

9. System informatyczny

Operatorem serwisu pragmago.pl jest PragmaGO SA ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, tel. +48 32 44 20 200, fax +48 32 44 20 240, pragmago.plbiuro@pragmago.pl

10. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedsiębiorcy, z którym pozostajecie Państwo w relacjach umownych lub w stosunku do którego pozostajecie Państwo beneficjentem rzeczywistym, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, innej strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, Rejestru Dowodów Osobistych, BIK, CEIDG, biura informacji gospodarczych.

11. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu, wskazany w pkt 9 niniejszej Polityki prywatności.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookies dystrybuowane przez serwis były zapisywane na jego urządzeniu końcowym, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.