1. Informacje ogólne


PragmaGO SA przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności danych jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia gwarantowały poufność i bezpieczeństwo Państwa danych. 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie: 

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; 
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
 • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to spółkę PragmaGO SA; 

2. Dane osobowe naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o poniżej podane podstawy prawne: 


2.1 Przed zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
podjęcie działań na Państwa żądanie, tj. odpowiedź na zadane pytania, w tym o przedstawienie zindywidualizowanych warunków współpracy, dążących do zawarcia umowy W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
W przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla realizacji działań podejmowanych w celu zawarcia umowy z mocodawcą) 
czas niezbędny do ustalenia warunków ewentualnej przyszłej współpracy, do czasu zawarcia umowy lub do czasu zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy; 
w przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze 
podjęcie działań na Państwa żądanie, w szczególności niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy faktoringu, oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł (z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania danych) W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
W przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla realizacji działań 
czas niezbędny do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, do czasu zawarcia umowy lub do czasu zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy; 
w przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym prowadzenie przez nas kontaktu marketingowego jest możliwe na podstawie dodatkowej zgody na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e mail w celu prowadzenia marketingu 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych i wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w kontekście danych osobowych reprezentantów klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta. W szczególności administrator danych jako instytucja obowiązana, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jest uprawniona do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz do sporządzania ich kopii, a także dokonywania analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych klienta art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – instytucje obowiązane przechowują:  
a) przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej; 
b) na żądanie GIIF przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z procesem zawierania umowy, w szczególności w przypadku odmowy zawarcia umowy w związku z negatywnym wynikiem oceny ryzyka finansowania – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzez okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego 

2.2. W związku z zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
realizacja i wykonanie umowyW przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
W przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla realizacji działań podejmowanych w celu realizacji zawartej umowy) 
czas trwania umowy; 
w przypadku osób reprezentujących po stronie klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze; 
w przypadku osób upoważnionych do kontaktu po stronie klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub utraty umocowania do działania w imieniu klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze 
wykorzystania zaawansowanych narzędzi AI poprzez wykorzystanie
ChatGPT, Freshworks, Albacross oraz Optimonk w celach poprawy
jakości świadczonych usług, usprawnienia komunikacji z klientem, w tym znacznego skrócenia czasu oczekiwania na odpowiedź na zadane pytania, analiz danych oaz planowania kampanii marketingowych
ukierunkowanych na potrzeby Klientów.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czas trwania umowy; 
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;  
statystyki i analizy – przez czas przydatności konkretnego zestawienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 
Wykorzystania narzędzia Hubspot w celu automatyzacji działań
marketingowych na podstawie zgody,
w celach poprawy jakości świadczonych usług, usprawnienia
komunikacji, optymalizacji i automatyzacji procesów oraz tworzenia
analiz danych
art. 6 ust. 1. lit. a) RODO  
 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
dla realizacji zautomatyzowanych działań marketingowych do czasu odwołania zgody; 
w celach związanych z poprawą jakości oferowanych usług, usprawnienia komunikacji automatyzacji i rozwoju procesu  optymalizacji usług oraz tworzenia analiz danych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,   
statystyki i analizy w formie zanonimizowanej – przez czas przydatności konkretnego zestawienia  
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w
związku z obowiązkiem weryfikacji zastrzeżenia numer PESEL przed
zawarciem umowy z klientem
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 105d 1. Prawo BankoweDo czasu trwania umowy lub przedawnienia roszczeń
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w kontekście danych osobowych reprezentantów klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta. W szczególności administrator danych jako instytucja obowiązana, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jest uprawniona do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz do sporządzania ich kopii, a także dokonywania analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych klienta art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – instytucje obowiązane przechowują:  
a) przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej; 
b) na żądanie GIIF przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych w związku z brzemieniem tych ustaw (sprawozdawczość finansowa, podatkowa, GIIF) W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z brzmieniem przepisów ustaw podatkowych i rachunkowych przez czas wymagany przepisami prawa (ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych), tj. przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy 
zarządzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ocena ryzyka braku płatności, opóźnień w płatnościach ze strony odbiorców, w tym z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania danych W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem i realizacją umowy) czas trwania umowy
dane osobowe osób udzielających zabezpieczeń umów faktoringowych przetwarzamy w celu zabezpieczenia roszczeń z umów faktoringowych, a więc do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzez okres realizacji umowy a w przypadku aktualizacji roszczenia zabezpieczonego poręczeniem ze strony osoby udzielającej zabezpieczenia – do czasu spełnienia roszczenia 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z realizacją umowy– dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzez okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego 
sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci analizy ryzyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzez czas niezbędny do opracowania anonimowych statystyk i analiz lub w przypadku statystyk i analiz nieanonimizowanych – przez czas przydatności konkretnego zestawienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z realizacją umowy– dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzez okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego 
sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci analizy ryzyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODOdo czasu zgłoszenia sprzeciwu
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług, przy czym prowadzenie przez nas kontaktu marketingowego jest możliwe na podstawie dodatkowej zgody na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnedo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze 

2.3 Po wygaśnięciu umowy, przetwarzamy Państwa dane również w celu:

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
sporządzanie i prowadzenie zestawień, analiz, statystyk, raportowanie (wewnętrzne cele administracyjne), tj. dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci analizy ryzyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzez czas niezbędny do opracowania anonimowych statystyk i analiz lub w przypadku statystyk i analiz nieanonimizowanych – przez czas przydatności konkretnego zestawienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w kontekście danych osobowych reprezentantów klienta oraz beneficjentów rzeczywistych klienta. W szczególności administrator danych jako instytucja obowiązana, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jest uprawniona do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz do sporządzania ich kopii, a także dokonywania analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych klienta art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – instytucje obowiązane przechowują:  
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług, przy czym kontakt droga mailową lub telefoniczną jest możliwy na podstawie zgody 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych lub wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze 

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez SmartsUpp oraz Thulium, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie pragmago.pl realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych lub wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze 
tworzenie analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie cookies w przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy PragmaGO®, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń 

Dodatkowo, w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) PragmaGO SA informuje, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej w serwisie PragmaGO SA jest Facebook. 

PragmaGO SA w ramach współpracy z Facebook częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników serwisu PragmaGO SA, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.

 • W zakresie, w jakim PragmaGO SA pozyskuje dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać ze strony internetowej PragmaGO SA nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda stronę internetową PragmaGO SA, nie podejmując interakcji z wtyczką Facebook). 
 • W zakresie, w jakim PragmaGO SA pozyskuje dane użytkowników z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook.
CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
tworzenie analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie cookies w przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy PragmaGO®, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

PragmaGO SA informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które PragmaGO SA może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

4. Jakie dane pozyskujemy w ramach działania serwisu i jak je wykorzystujemy?


Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie pragmago.pl oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), a także poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Mint Software Sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem mintsoftware.pl. Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo za pośrednictwem SmartsUpp lub skorzystają z narzędzia Thulium, lub wykorzystując dane kontaktowe podane w naszym serwisie i niniejszej Polityce Prywatności. 

5. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?


PragmaGO SA udostępnia Państwa dane osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy PragmaGO: Brutto sp. z o.o., Pragma Faktor Sp. z o.o., a także podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej (PragmaGO.tech sp. z o.o., StrongPC) i prawnej (Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. k., Kancelaria Radców Prawnych Wysocki Zawiejski Sp. p.), jak również firmy udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej (Biuro Informacji Kredytowej SA, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA), podmioty świadczące usługi dostępu do informacji dotyczących Państwa (w zakresie pozyskiwania informacji i historii operacji dla wskazanych rachunków bankowych – Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie oraz Kontomatik Sp. z o.o.), dostarczające narzędzia weryfikacji tożsamości (Autopay SA),  operatorzy płatności internetowych – (PayPro S.A.) lub podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe (Euler Hermes SA, KUKE S.A.) albo dostawcy narzędzi umożliwiających śledzenie Państwa aktywności -, Albacross Nordic AB) więcej o przetwarzaniu w Albacross znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.optimonk.hu/adatkezelesi-tajekoztato-az-optimonk-alkalmazassal-kapcsolatban/ oraz dostawcy narzędzi służących do optymalizacji obsługi klientów, komunikacji, automatyzacji działań marketingowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z użyciem AI, należą do nich: OptiMonk https://www.optimonk.hu/adatkezelesi-tajekoztato-az-optimonk-alkalmazassal-kapcsolatban/, Freshworks https://www.freshworks.com/privacy

O dokładnej tożsamości odbiorców PragmaGO SA informuje Państwa w konkretnych klauzulach informacyjnych kierowanych do Państwa w związku z usługami, z których Państwo korzystają. 

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). 

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. 

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube),
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Lucky Orange.

6. Dobrowolność podania danych


Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem umownym (tj. być niezbędne do zawarcia umowy z PragmaGO SA lub nawiązania i realizacji współpracy), może być wymogiem ustawowym (tj. być niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych, np. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych, podjęcie z Państwem współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione. 

W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może uniemożliwiać realizację ww. celów, w szczególności kontakt z Państwem. 

7. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych?


 • Prawo dostępu do treści swoich danych — art. 15 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pan/Pani zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych oraz o ich kopię.
 • Prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO. Jako osoba, której dane dotyczą może Pani/Pan zawnioskować o poprawienie danych lub ich aktualizację.
 • Prawo do usunięcia danych — art. 17 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/Pan zawnioskować o usunięcie danych w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Usunięcie nie będzie możliwe m.in. w sytuacji dochodzenia roszczeń, czy też w okresie, kiedy PragmaGO będzie miała obowiązek je przetwarzać z uwagi np. na przepisy podatkowe.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych — art. 18 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/Pan zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych na warunkach i przez czas przewidziany przepisami prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych — art. 20 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/ Pan zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania swoich danych. PragmaGO SA, jako Administrator po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania danych i są one nadrzędne wobec interesów wnioskującego lub w przypadkach, gdy z mocy prawa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych nie przysługuje.
 • Prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej na przetwarzania danych w celach marketingowych oraz na określoną ścieżkę kontaktu, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


PragmaGO SA jako Administrator Danych Osobowych podejmuje częściowo zautomatyzowane decyzje, które wywołują skutek dla Państwa jako osób, których dane dotyczą w przypadku oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie. 

Ocena zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy – przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa we wniosku o zawarciu umowy oraz dokumentach finansowych i przeprowadzana jest w oparciu o zestaw reguł i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej. Dane zostają również pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. CEIDG, biur informacji gospodarczych, BIK. Brane są pod uwagę m.in.: 

 • wysokość zaangażowania finansowego,
 • kultura płatnicza,
 • okres prowadzenia działalności,
 • zadłużenie w innych instytucjach finansowych

Skutkiem dokonania oceny zdolności finansowej w sposób zautomatyzowany jest wydanie decyzji dotyczącej zgody na zawarcie umowy, warunkach umowy, zmiany jej zakresu w oparciu o ocenę kultury płatniczej lub odmowa zawarcia umowy. Nie korzystamy z profilowania, tj. ostateczne decyzje podejmowane są przez naszych pracowników. 

9. System informatyczny 


10. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą


Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedsiębiorcy, z którym pozostajecie Państwo w relacjach umownych lub w stosunku do którego pozostajecie Państwo beneficjentem rzeczywistym, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, innej strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, Rejestru Dowodów Osobistych, BIK, CEIDG, biura informacji gospodarczych. 

11. Informacja o plikach cookies


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu, wskazany w pkt 9 niniejszej Polityki prywatności. 

3. Wszystkie domeny serwisu PragmaGO wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności użytkowników serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego serwisu. 

4. PragmaGO korzysta z narzędzia CookieYes do zarządzania zgodami użytkowników.

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. 

6. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis, dzielimy na:

 • Niezbędne: mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
 • Funkcjonalne: Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
 • Analityczne: Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
 • Wydajnościowe: Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
 • Reklamowe: Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
 • Bez kategorii: Inne pliki cookie bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii.

7. Zestawienie domen serwisu korzystających z plików cookie:

 • pragmago.pl
 • online.pragmago.pl
 • partner.pragmago.pl
 • app.pragmago.pl
 • hurton.pragmago.pl
 • ksef.ebook.pragmago.pl
 • hit-transport.pragmago.pl
 • allegro.pragmago.pl
 • drukomat.pragmago.pl
 • 3wpartner.pl
 • martex.pragmago.pl
 • komputronik.pragmago.pl
 • smspedition.pragmago.pl
 • tim.pragmago.pl
 • shoper.pragmago.pl
 • sky-shop.pragmago.pl
 • cognor.pragmago.pl
 • logiscom.pragmago.pl
 • galicjatomaszek.pragmago.pl
 • extreme-trans.pragmago.pl
 • optymalizacja-kosztow.ebook.pragmago.pl
 • vox.pragmago.pl cairo.pragmago.pl
 • walutomat.pragmago.pl dktr.pragmago.pl
 • prestashop.pragmago.pl
 • jak-sprawdzic-konkurencje.ebook.pragmago.pl
 • kopelpay.pragmago.pl el12.pragmago.pl
 • teleroute.pragmago.pl kamsoft.pragmago.pl
 • sklepwarsztatowy.pragmago.pl
 • spedimex.pragmago.pl
 • beedee.pragmago.pl
 • solexb2b.pragmago.pl
 • 3wapp.pragmago.pl
 • 3wpartner.pl
 • hitapp.pragmago.pl

12. Logi serwera


1. Informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13. Zarządzanie plikami cookies


Użytkownik za pomocą funkcji oferowanych przez naszą stroną może dokonać wyboru co do wykorzystania poszczególnych kategorii plików cookies – wyrażając świadomą i dobrowolną zgodę w tym zakresie. Ponadto użytkownik w każdej chwili może zmienić te ustawienia przy użyciu udostępnionych w tym celu narzędzi. 

W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookie, użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale „Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych?”. 

Użytkownik może także, poza funkcją obsługi zgody w ramach strony internetowej, w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować. 

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na jego urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie ze wszystkich odwiedzonych witryn. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik może również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny). 

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookie na stronach internetowych. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookie, natomiast musi pamiętać, że usuwając pliki cookie, wszystkie ustawione preferencje mogą zostać utracone, w tym również możliwość rezygnacji z plików cookie.