Źródła finansowania przedsiębiorstw

Rozwiązania finansowe dla firm
Dodane: 24 czerwca 2020

Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie własnej firmy wiąże się z kosztami. Część z nich jest stała, zdarzają się jednak i te nieprzewidziane. Niezależnie od rodzaju kosztów, przedsiębiorstwo potrzebuje finansowania. O tym, czym jest finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, jakie są alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw i o wielu innych kwestiach przeczytasz w tym artykule.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Podział źródeł finansowania przedsiębiorstw

Istnieją różne sposoby finansowania przedsiębiorstw. Z racji ich liczby, warto spróbować dokonać podziału, który ułatwi zorientowanie się w dostępnych opcjach finansowania firm.

Na podstawowym poziomie źródła finansowania firmy dzielimy na wewnętrzne (pochodzące ze środków własnych przedsiębiorstwa, a także jego udziałowców i akcjonariuszy) oraz zewnętrzne (zwane również obcymi).


Warto rozgraniczyć dwie często mylone ze sobą sprawy. Źródła kapitału nie oznaczają tego samego, co źródła finansowania przedsiębiorstwa. W uproszczeniu można powiedzieć, że źródła kapitału zawierają się w większym zbiorze o nazwie „źródła finansowania”.

Podział na wewnętrzne i zewnętrzne instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Do wewnętrznych źródeł finansowania należą:

Omówimy pokrótce każde z nich.

Wkład własny jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Zainwestowanie własnych, zgromadzonych na prywatnym rachunku środków, to popularne i korzystne rozwiązanie dla zakładających nowy biznes. Największą zaletą tego rozwiązania jest bezpieczeństwo (wydajemy własne pieniądze, nie ryzykując przy tym wysokich odsetek w razie niepowodzenia inwestycji), wadą z kolei jest konieczność zebrania odpowiedniej kwoty wcześniej. Poza tym korzystanie z wkładu własnego nie jest obarczone dodatkowymi obowiązkami związanymi z rozliczaniem czy ewidencjonowaniem wydanych środków.

Zysk netto jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Kolejnym, równie atrakcyjnym źródłem, jest samofinansowanie, czyli wykorzystywanie zarobionych przez firmę środków w celu pokrywania kosztów dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Jednoosobowe działalności gospodarcze mogą korzystać ze zgromadzonych środków w dowolny sposób (nawet wydawać je na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością), spółki z kolei obarczone są pewnymi ograniczeniami: nie mogą wypłacić środków na prywatne konto (np. właściciela firmy), a wydawane kwoty mogą zostać przeznaczone jedynie na cele przewidziane w prawie.

Amortyzacja jako źródło finansowania działalności gospodarczej

Każda firma może skorzystać z odpisów amortyzacyjnych – dotyczą one dóbr trwałych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Często amortyzację stosuje się wobec sprzętu komputerowego – w ten sposób obniżana jest jego wartość, tym samym zmniejsza się podstawa opodatkowania i kwota podatku dochodowego.

Wpływy ze sprzedaży aktywów jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Firmy mogą wyprzedawać swój majątek w dowolnej części. Chodzi nie tylko o gotowe do sprzedaży produkty, ale również materiały i inne środki trwałe (na przykład w sytuacji, gdy zmieniają się warunki rynkowe i bardziej opłacalna jest ich sprzedaż niż wykorzystanie w procesie produkcyjnym).

Wewnętrzne źródła finansowania są dla finansowej kondycji przedsiębiorstwa mniej obciążające, jednak ich możliwości często są ograniczone. W sytuacji, gdy samofinansowanie i inne wewnętrzne formy finansowania działalności przedsiębiorstw nie wystarczą, przydatne mogą okazać się obce źródła finansowania.

Sprawdź!
Faktoring dla małych firm
Pozabankowe pożyczki i kredyty dla firm
Forfaiting – co to jest i czym się różni od faktoringu
Finansowanie dla startupów

Zewnętrzne źródła finansowania

Korzystanie z obcego kapitału to droga pozwalająca na szybki rozwój działalności, jednak wiąże się ono z większym ryzykiem. Niezależnie bowiem od wysokości wypracowanego zysku (a nawet w przypadku jego braku) firma będzie musiała zwrócić otrzymaną wcześniej kwotę, często wraz z niemałymi odsetkami.

Oto zewnętrzne formy finansowania:

Dotacje jako źródło finansowania firmy

Na rynku działają zarówno polskie, jak i zagraniczne instytucje wspierające przedsiębiorczość za pomocą dotacji. Fundusze inwestycyjne chętnie udzielają dotacji zwłaszcza początkującym małym i średnim firmom (startupom), które przejawiają potencjał na osiągnięcie wyraźnego sukcesu. Jak należałoby się tego spodziewać, dotacja nie jest usługą charytatywną – fundusze inwestycyjne pobudzają w ten sposób obiecujące gałęzie gospodarki, licząc na zyski w dłuższej perspektywie przewyższające wkład.

Dużą popularnością cieszą się także fundusze unijne jako źródło finansowania przedsiębiorstw. Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Inwestycyjny to dwie ważne instytucje, których zadaniem jest inwestowanie w rozwijające się przedsiębiorstwa za pomocą dotacji i kredytów. A skoro o tych drugich mowa…

Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw

To jeden z najpopularniejszych sposobów na pozyskanie finansowania dla przedsiębiorstwa z dowolnego sektora. Chcąc skorzystać z kredytu, należy pamiętać o możliwych trudnościach w jego otrzymaniu (warto przed rozpoczęciem procesu kredytowania sprawdzić BIK przedsiębiorcy), wysokich kosztach i ograniczonym czasie na skorzystanie z przyznanych środków.

Potencjalne korzyści wynikające z kredytowania się przedsiębiorstw mogą przewyższyć przeszkody, o ile firma odpowiednio przygotuje się do zaciągnięcia kredytu.

Czytaj także: Faktoring a kredyt – poznaj różnice

Emisja akcji jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Ta forma finansowania dotyczy jedynie spółek (akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych). Takie przedsiębiorstwo może wprowadzić w obieg swoje akcje. Sprzedaż akcji przedkłada się bezpośrednio na zysk dla firmy, który może ona w dalszej kolejności przeznaczyć na inwestycje, zobowiązania lub działania operacyjne.

Jeśli spółka chce wyemitować papiery wartościowe, musi zrobić to za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Podobnie jak akcje, obligacje to rodzaj papierów wartościowych, jednak mają one charakter zadłużenia. Przedsiębiorstwo wystawiające obligacje zaciąga dług u ich nabywców. Z czasem “odkupuje” obligacje, powiększając kwotę zapłaty o niewielki procent.

Z perspektywy kupującego obligacje są gwarancją zysku, choć niewielkiego. Z niektórych względów ciekawszym rozwiązaniem mogą okazać się akcje, których wartość uzależniona jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i mogą przynieść duże zyski, ale także straty.

Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Leasing to popularna zwłaszcza wśród jednoosobowych działalności gospodarczych forma finansowania. Wyróżniamy dwa jej rodzaje: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W obu przypadkach chodzi o rozłożony w czasie zakup sprzętu, samochodu lub innych aktywów, które następnie spłaca się, podnosząc w ten sposób koszty stałe przedsiębiorstwa i obniżając podatek dochodowy.

Leasing operacyjny w wielu aspektach przypomina wynajem długoterminowy. W czasie trwania umowy przedsiębiorstwo nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu, dopiero po jej zakończeniu ma prawo do wykupu w kwocie ustalonej w zapisach umowy. Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się również tym, że to leasingodawca (na przykład bank) ponosi koszty ubezpieczenia czy części napraw leasingowanego sprzętu. Leasingodawca ponosi koszty naprawy, kiedy ma ona miejsce na skutek naturalnego zużycia lub wynika z jego winy. Jeżeli to z winy przedsiębiorcy konieczna jest naprawa sprzętu, to właśnie on jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów. Leasing operacyjny trwa z reguły krócej.

Leasing finansowy również w świetle prawa nie daje prawa własności do sprzętu leasingobiorcy, ale w praktyce firma traktuje przedmiot leasingu jak własny – może amortyzować sprzęt (dodatkowo obniżając w ten sposób podatek dochodowy) i traktować go jak pozostałe środki trwałe. Po spłacie wymaganej kwoty przedsiębiorstwo otrzymuje pełne prawo własności do leasingowanego przedmiotu.

Poznaj różnice między leasingiem a faktoringiem!

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

To kolejna forma finansowania zewnętrznego, dzięki której firma jest w stanie uzyskać należne jej środki szybciej niż w zwykłym trybie. W tym celu korzysta z usług firmy faktoringowej (zwanej dalej faktorem). Faktor zajmuje się wykupem wierzytelności od przedsiębiorstwa (które w tym procesie nazwiemy faktorantem).

Faktoring online stosuje się m.in. w sytuacjach, gdy kontrahenci zwlekają ze spłatą należności do terminu wskazanego na fakturze, a firma nie może dłużej czekać (na przykład z powodu własnych zobowiązań). Skorzystanie z faktoringu jest z reguły łatwiejsze i obarczone mniejszą liczbą formalności, niż kredytowanie, a poza tym nie zwiększa zadłużenia firmy.

Firmy korzystające z usługi faktoringu mogą liczyć na szybką wypłatę środków, a co za tym idzie, także poprawę wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej. W praktyce oznacza to, że będą mogły uregulować bieżące zobowiązania w terminie.

Więcej o faktoringu i jego rodzajach znajdziesz tutaj

Podsumowanie

Kilkanaście wymienionych powyżej propozycji pokazuje, że nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw to nie tylko popularne kredyty czy dostępne jedynie dla spółek emisje papierów wartościowych, ale także leasing, dotacje czy faktoring.

Rynek usług finansowych stale się poszerza i niewykluczone, że z czasem pojawi się jeszcze więcej możliwości pozyskania zewnętrznego lub wewnętrznego finansowania. Już teraz opcji do wyboru jest wiele. Pozostaje znaleźć odpowiedź na pytanie: która z nich najbardziej odpowiada modelowi biznesowemu Twojej firmy?

Czytaj także:
Pieczęć prewencyjna – co to takiego i czemu służy?
Przychód a dochód – poznaj definicje i różnice
Faktoring – ile to kosztuje?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi dzięki odroczonemu terminowi płatności

Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?

Faktura z odroczonym terminem płatności to duży problem dla wielu firm. Dowiedz się, w jaki sposób zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej
Definicja i rodzaje faktoringu. Wady i zalety usługi faktoringu.

Faktoring – co to jest i jakie są jego rodzaje?

Faktoring to usługa, która może pomóc poprawić płynność finansową Twojej firmy. Poznaj rodzaje faktoringu oraz dowiedz się, jakie wady i zalety posiada tego typu rozwiązanie.

Czytaj więcej