Rejestr CRBR – czym jest i kto musi się do niego zgłosić?

Ministerstwo Finansów prowadzi publiczny i jawny rejestr osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. To Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Głównym jego celem jest realizowanie zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dzięki temu, że do rejestru wgląd ma każdy, a korzystanie z jego zasobów jest bezpłatne, można szybko zidentyfikować osoby, które zarządzają firmami widniejącymi w KRS.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do CRBR?


W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych znajdziemy dane osób fizycznych, które mają realny wpływ na:

 • spółki prawa handlowego objęte obowiązkowym wpisem do KRS (w tym: spółki osobowe, kapitałowe, jawne, partnerskie, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne),
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie (także europejskie),
 • stowarzyszenia widniejące w KRS,
 • fundacje,
 • trusty, których powiernicy mają siedziby lub miejsce zamieszkania w Polsce, lub nawiązują stosunki gospodarcze na terytorium naszego kraju.

Ważne! 


Jeżeli podmiot, którym zarządzasz, jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do CRBR, nawet postawienie go w stan likwidacji lub upadłości nie zwalnia z tego obowiązku!

Kto nie musi wpisywać się do CRBR?

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy spółek zagranicznych, o ile widnieją w KRS, ale prowadzą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski jedynie w formie oddziału.

Beneficjent rzeczywisty – kto to?


Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę, która ma realny wpływ na zarządzanie podmiotem gospodarczym, wpisanym do KRS i objętym obowiązkiem zgłoszenia do CRBR. Chodzi o osoby, które posiadają uprawnienia wystarczające, by podejmować decyzje w imieniu podmiotu lub znacząco na nie wpływać. W zbiorze tym mieszczą się akcjonariusze, udziałowcy, członkowie zarządu, wspólnicy spółek czy inwestorzy.

Ważne! 


Jeżeli podmiot gospodarczy ma obowiązek zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR, musi to zrobić samodzielnie – oznacza to, że nikt nie wskaże spółce, kto powinien być uznany za beneficjenta. To na osobach decyzyjnych leży przeanalizowanie bieżącej sytuacji w firmie, wyznaczenie odpowiedniej osoby i zgłoszenie jej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Istotnym warunkiem uznania za beneficjenta rzeczywistego jest procent udziałów wynoszący powyżej 25%. Oznacza to, że w spółce, w której funkcjonuje czterech akcjonariuszy posiadających odpowiednio 40%, 20%, 20% i 20% akcji, beneficjentem rzeczywistym jest tylko ten pierwszy. 

W innym przypadku, gdy akcje firmy podzielone są pomiędzy dwóch akcjonariuszy (50-50), obaj stają się beneficjentami rzeczywistymi spółki.

Bywa i tak, że określenie beneficjenta rzeczywistego nie jest możliwe zgodnie z opisanymi wytycznymi. Jeżeli tak jest, do CRBR zgłasza się osobę lub osoby, które zajmują wysokie stanowiska kierownicze. Zazwyczaj w takich przypadkach do CRBR wpisuje się dane członków i członkiń zarządu.

W spółkach osobowych beneficjentami rzeczywistymi z reguły są wspólnicy, którzy:

 • reprezentują spółkę na podstawie umowy spółki,
 • posiadają prawo głosu na zgromadzeniach wspólników,
 • posiadają prawo do zmiany umowy spółki.

Chcąc ustalić, kto powinien zostać zgłoszony do CRBR jako beneficjent rzeczywisty w fundacji, powinniśmy wziąć pod uwagę fundatorów, inwestorów, oraz – ewentualnie – inne osoby, które z racji zajmowanych stanowisk mają realny wpływ na działania fundacji.
W trustach beneficjentami rzeczywistymi mogą być: założyciele, powiernicy, nadzorcy, właściciele lub inne osoby zarządzające trustem.

Jakie dane obejmuje zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego?


Aby prawidłowo zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR, potrzebujemy danych podmiotu oraz osoby zgłaszanej.

Do rejestru muszą trafić następujące dane dotyczące firmy:

 • nazwa,
 • forma organizacyjna,
 • adres siedziby,
 • numer wpisu do KRS,
 • numer NIP.

Dane beneficjenta rzeczywistego:

 • imię i nazwisko,
 • informacje o posiadanych obywatelstwach,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia w przypadku, gdy beneficjent nie posiada numeru PESEL,
 • informacja o posiadanych udziałach i/lub uprawnieniach, które posiada.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do rejestru?


Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR musi zostać dokonane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu gospodarczego, którego dotyczy wpis. Co więcej, zgłaszający ponosi odpowiedzialność karną za wprowadzenie błędnych lub fałszywych danych. 

Warto także pamiętać, że zgłoszenie do CRBR nie jest możliwe przez pełnomocnika – wpis musi zostać poświadczony przez reprezentanta spółki.

Ważne! 

Jakie kary grożą za brak wpisu do CRBR lub błędy w zgłoszeniu?


O tym warto wiedzieć:


 • Jak zmienić formę opodatkowania

  Zmiana formy opodatkowania


  Przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania. Sprawdź kiedy i jak możesz to zrobić i nie daj się zaskoczyć!
  Więcej: Zmiana formy opodatkowania
 • podatek vat za transport osób i towarów

  Usługi transportu towarów i pasażerów a stawka VAT


  Chcesz wiedzieć, jak rozliczać VAT za usługi transportowe? Sprawdź!
  Więcej: Usługi transportu towarów i pasażerów a stawka VAT
 • KSeF czym jest

  Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?


  Co to jest KSeF? Co zmieni i kiedy zostanie wprowadzony?
  Więcej: Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy