Zamów niezbędny produkt lub usługę u ulubionego dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Zamów produkt lub usługę u dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Wystawiasz faktury stałym klientom? Nie czekaj na gotówkę!

Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Wystawiasz faktury stałym klientom?

Nie czekaj na gotówkę! Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Szybka gotówka z wystawionej faktury? Z nami to możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Szybka gotówka z faktury? To możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych jest PragmaGO S.A. ul. Brynowska 72, 40 – 548 Katowice.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest PragmaGO S.A. ul. Brynowska 72, 40 – 548 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000267847 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS  (dalej jako: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: PragmaGO S.A. ul. Brynowska 72, 40 – 548 Katowice lub elektronicznie − na adres e-mail: iod@pragmago.pl  lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 32 44 20 200.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji procesu rekrutacji na podstawie:

b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia (imion), nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, danych kontaktowych (numeru telefonu lub adresu email) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym). Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktualnym procesie rekrutacji.

5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

10. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 [Prawa]

11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

12. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/ Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

14. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

15. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).

16. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.