Na czym polega jednorazowa amortyzacja środków trwałych i jakie limity obowiązują w 2023?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest właściwie możliwe bez zakupu odpowiedniego sprzętu, maszyn czy nieruchomości. Środki trwałe, które nabywamy dla firmy, z czasem naturalnie tracą na wartości, dlatego należy systematycznie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które odzwierciedlają spadek wartości danej rzeczy. W polskim prawie dostępne są różne metody amortyzacji – dziś omówimy jednorazową amortyzację środków trwałych.
Spis treści:

Środki trwałe w skrócie


Środki trwałe to – zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Do środków trwałych zaliczamy:

 • nieruchomości (w tym także grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, prawo własnościowe do lokali mieszkalnych lub użytkowych),
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Które środki trwałe można amortyzować jednorazowo?


Amortyzacja środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł

W art. 22f pkt. 3 updof czytamy, że podatnik może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli wartość początkowa danego środka trwałego jest równa lub niższa 10 000 zł.


Jeżeli zamierzasz więc jednorazowo zamortyzować środek trwały o wartości 10 000 zł lub niższej, możesz to zrobić po prostu – poza kwotą nie istnieją żadne ograniczenia. Pamiętaj jednak, że 10 000 zł to kwota netto, jeżeli jesteś podatnikiem podatku VAT. Jeśli zrezygnowałeś z odprowadzania podatku VAT w Twojej firmie, obowiązuje kwota 10 000 zł brutto.

Amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis – jaki limit obowiązuje?

Art. 22k pkt. 7 ustawy PIT wspomina o możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla małych podatników oraz podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku.

Jeżeli chcesz zamortyzować środek trwały o wartości przekraczającej 10 000 zł, możesz skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z dwóch warunków:

 • założyłeś działalność gospodarczą w bieżącym roku, 
 • jesteś małym podatnikiem, czyli wartość przychodu Twojej firmy ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła w poprzednim roku 2 000 000 euro, czyli (według kursu przyjętego przez NBP w 2023 roku) 9 654 000 zł.

To nie koniec kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę. Amortyzowany środek trwały musi należeć do którejś z grup 3-8 według Klasyfikacji Środków Trwałych 2016. Z grupy 7 należy jednak wykluczyć samochody osobowe (nie podlegają one jednorazowej amortyzacji). Co więcej, łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć ustalonego limitu – 50 000 euro w przeliczeniu na złotówki według kursu NBP podanego w pierwszym dniu października. W 2023 roku wynosi on 241 000 zł.

Ważne!

Klasyfikacja Środków Trwałych to zbiór, który ułatwia przedsiębiorcom odpowiednie przyporządkowanie posiadanych środków trwałych. Grupy 3-8 zawierają:

 • Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne
 • Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 • Grupa 6 – urządzenia techniczne,Grupa 7 – środki transportu,Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Amortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych

W art. 22k pkt. 14 znajdziemy informację o tym, że jednorazowe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych może dotyczyć środków trwałych spełniających kilka poniższych warunków:

 • są fabrycznie nowe, 
 • należą do grup 3-6 lub 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • nabyto je w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa,

wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10 000 zł lub wartość co najmniej dwóch środków trwałych wynosi minimum 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Ważne!

Biorąc pod uwagę KŚT 2016, łatwo zauważyć, że jednorazową amortyzacją fabrycznie nowych środków trwałych nie możemy objąć m.in.: środków transportu, budowli, budynków i lokali, a także inwentarza żywego czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Dlaczego warto wybrać jednorazową amortyzację środka trwałego?


Dzięki amortyzacji jednorazowej rozliczymy zakup nowej rzeczy nawet w miesiącu jej nabycia, pod jednym warunkiem: najpierw musimy wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych.

Jak skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis?


Wiele zależy od tego, jak dużym biznesem zarządzamy i z jakimi rodzajami ryzyk mamy do czynienia na co dzień. Poniżej przedstawiamy uniwersalne, dobre praktyki, które pomogą w zarządzaniu ryzykiem Twojej firmie.

Jeżeli chcesz zamortyzować środek trwały jednorazowo, korzystając z pomocy de minimis, wystarczy, że spełnisz warunki i dokonasz odpisu amortyzacyjnego – jest to równoznaczne ze skorzystaniem z przysługującego każdemu podatnikowi prawa do uzyskania pomocy de minimis. 

Jeśli jednak chcesz zabezpieczyć przedsiębiorstwo na wypadek zakwestionowania decyzji, możesz wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z prośbą o wydanie zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis. Po wystosowaniu takiej prośby, urzędnicy zweryfikują okoliczności, w których Twoje przedsiębiorstwo zastosowało jednorazową amortyzację. Dzięki temu będzie w stanie stwierdzić z całą stanowczością, czy spełniono wszystkie warunki do udzielenia pomocy.

We wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis należy zawrzeć następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy:
  • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy, 
  • adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa,
  • NIP lub PESEL (jeżeli przedsiębiorca nie posiada NIP),
 • dane urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca kieruje wniosek,
 • podpis wnioskodawcy.

Jakie załączniki będą Ci potrzebne do złożenia wniosku?

 • zaświadczenie o pomocy de minimis (jedna z poniższych opcji):
  • zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym oraz dwóch poprzednich latach kalendarzowych lub
  • oświadczenie o wielkości otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis lub 
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w danym okresie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego zakup środka trwałego (np. faktury),
 • potwierdzenie zapłaty za środek trwały,
 • kserokopia karty środka trwałego,
 • kserokopia ewidencji środków trwałych,
 • kserokopia KPiR lub księgi rachunkowej, mogącej potwierdzić dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Warto wiedzieć, że wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. Jedyną opłatą, jaka może okazać się konieczna, jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Będzie ona należna jedynie w sytuacji, gdy to pełnomocnik niebędący bliską rodziną przedsiębiorcy będzie miał złożyć dokument.

Urząd skarbowy ma obowiązek wydać zaświadczenie w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

O tym warto wiedzieć:


 • Co można rozliczyć w kosztach prowadzenia działalności

  Co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej


  Czynsz za wynajem biura, komputer, samochód – co jeszcze można wliczyć w koszty prowadzenia działalności?
  Więcej: Co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej
 • Podatek od dywidendy - ile wynosi i jak go rozliczyć?

  Jak rozliczyć podatek od dywidendy i kiedy następuje wypłata?


  Poznaj szczegóły dotyczące terminu wypłaty dywidendy i rozliczania podatku!
  Więcej: Jak rozliczyć podatek od dywidendy i kiedy następuje wypłata?
 • KSeF czym jest

  Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?


  Co to jest KSeF? Co zmieni i kiedy zostanie wprowadzony?
  Więcej: Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy